Bestyrelsens beretning om mosens tilstand ved generalforsamling 5. april 2016

 • Vor partnerskabsaftale med LTK om naturpleje i Kollelev Mose, blev indgået juni 2011 med en løbetid på 2 år. Ved kontakt til kommunen er det nu afklaret, at aftalen forlænges årligt, så længe ingen af partnerne opsiger den. Så indtil videre løber partnerskabsaftalen efter gensidig accept og omfatter følgende elementer:
  • Grundejerforeningen fjerner høj skyggende vækst af hindbær og brændenælder o.l. i de åbne arealer
  • Grundejerforeningen fjerner en invasiv kornelart, der stammer fra haverne og skygger den naturlige vegetation bort i de sumpede områder.
  • Kommunen fjerner bunkerne af hø og grene, når arbejdet meldes færdig.
  • Kommunen holder stier og fortager træplejen, inklusive fældning og oprydning efter storme
 • Naturpleje gennemført i Moseparken det seneste år
  • De lysåbne stykker i den østlige del af halvøen:
   • Brændenælder og skræpper, der skygger for andre planters udvikling er slået 11. maj 2015, for at skabe gode forhold for, at andre blomstrende planter kan udvikle sig.
   • Høslæt er gennemført den 9. september 2015 på udvalgte områder:
    • Arealet mod Den hvide Bro med mange snerler
    • Hindbærbevoksningen op mod skoven.
   • Flere års gentagende le-arbejde har reduceret mængden af både brændenælder og hindbær. Andre arter med mere iøjnefaldende blomstring, f.eks. Vild kørvel, optræder nu hyppigere. Snerlerne er vanskelige at få bugt med.
  • Arealerne i ellesumpen:
   • Der udestår at finde og fjerne nyvækst af kornel i de fugtige områder. Arbejdet skal gennemføres nu i foråret 2016, mens artens røde grene er lette at genkende. Behovet for indsats er moderat, da resultatet af flere års arbejde har reduceret kornellerne kraftigt. Indsatsen er dog nødvendig nu og i årene frem over, da arten skyder fra det tilbageblevne rodnet i det fugtige dynd.
 • Mosens generelle tilstand
  • I Moseparken:
   • Flere storme og tung sne har væltet og skadet mange store, gamle træer i Moseparken det seneste år. Det er især gået ud over de velvoksne birketræer, som kun har en relativ kort levealder i forhold til mange andre træarter. Birk har stor evne til at forny sig ved selvsåning, så nye træer vil hurtigt vokse op og forynge træbestanden. Kommunen har skåret de farlige træer ned og fjernet en del, men også efterladt mange væltede træer og grene, hvor det ikke generer færdslen. De væltede træer og grenbunker bliver kærkomne levesteder og skjul for Moseparkens dyreliv.

De lysåbne arealer og de sumpede områder, hvor grundejerforeningen gennemfører plejeindsats, er nu i en god tilstand med øget antal naturlige arter. For at fastholde det opnåede resultat, skal plejeindsatsen fortsat gennemføres i årene frem over.

 • Langs bredderne:
  • Bredvegetationens kraftige udvikling er nogle steder en udfordring for den rekreative anvendelse af mosen, dels med reduceret udsigt, dels med vanskelig sejlads til følge. For fugle og dyr er det derimod en meget positiv udvikling, da det giver levesteder, beskyttelse og ynglepladser for såvel fugle, frøer og fisk.
  • Da mosen er beskyttet § 3-natur, må der ikke gøres indgreb, uden at der er opnået dispensation hos kommunen. Vi er i fortsat dialog med kommunen om anvisning til grundejerne ved mosens bred om, hvilke regler der gælder og hvordan man søger dispensation til at lave begrænsede åbninger i vegetationen fra parcellerne.
 • I og på vandet:
  • Mosens vandkvalitet bedømmes fortsat at være i god stand. Sigtedybden er generelt stor i alle bassiner, dog varierende i løbet af året af naturlige årsager
  • I sommeren 2015 klippede kommunen åkander i bassinet mod Mosebakken, for at give mere lys til undervandsplanter, der ilter vandet. Det har samtidig medført, at sejladsen i den del af mosen er blevet meget nemmere. I løbet af sommeren 2016 vil det vise sig, om det har haft effekt på mængden af nye blade. Muligvis bør skæringen gentages årligt flere gange i vækstsæsonen for at give det ønskede resultat.
 • Dialog med LTK om fjernelse af en del bredvegetation ud for bænkene på kommunens arealer på Parkvej og Brovænget:
  • Kommunen har søgt og fået dispensation til at fjerne dele af bredvegetationen foran bænkene på kommunens arealer på Parkvej og Brovænget.
   • Ved Brovænget er vegetationen beskåret i forbindelse med åkandeskæringen i 2015 og dermed ikke noget stort problem i skrivende stund.
   • Ved Parkvej er bredvegetationen sammenvokset til et tæt, sammenhængende flydende tæppe, der er vanskeligt at fjerne. Der arbejdes på forskellige maskinelle og manuelle løsninger og grundejerforeningen orienteres løbende om mulighederne for en løsning.
 • Oprensning af kanalen mellem bassin 1 og bassin 2:
  • Grundejerforeningen har rettet henvendelse til Kommunen med anmodning om at få oprenset kanalen, så den også bliver sejlbar også i tørre somre.
  • For at imødegå problemer med finansiering vil grundejerforeningen søge økonomisk støtte hos relevante fonde og dermed forsøge at gøre det udgiftsneutralt for kommunen.
  • Vi afventer på nuværende tidspunkt kommunens tilbagemelding om, om der er basis for at søsætte projektet.
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.