Referat af generalforsamlingen 5. april 2016

Årets tema var “Om at sikre vore huse mod indbrud”

En repræsentant fra Nordsjællands Politi fortalte levende og inspireret om de tiltag, som borgerne kan gøre for at hindre indbrud, bl.a. ved hjælp af nabohjælpsordninger, skiltning af dna-mærkning af værdigenstande, gøre flugtmuligheder vanskelige og meget andet.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

Ad 1) valg af dirigent – Morten Crone blev valgt

Ad 2) Formandsskabets beretning – se nedenfor om mosens tilstand.

Derudover fremlagde bestyrelsen sine overvejelser vedr. nyt logo. Generalforsamlingen efterlyste et mere skitseagtigt logo, ligesom et navneskifte blev foreslået, for at tydeliggøre forskellen på os og de to andre grundejerforeninger i området. Generalforsamlingen blev af Peter Sølver orienteret om status for foreningens partnerskabaftale med kommunen om renovering af Den hvide Bro.

Kanalen er farbar i øjeblikket og det vurderes af miljøbiolog Aabling, at bundslam ikke er forurenet, således, at det ikke behøver at blive kørt i deponi, såfremt kommunen giver tilladelse til grave kanalen dybere. Der er problemer med fjernelse af åkander ud for kommunalt ejede grund på

Parkvej – se den vedhæftede redegørelse om Mosens tilstand.

M.h.t. friholdelse af udsyn til vandspejlet og sivbevoksning langs søbredderne er en pjece under udarbejdelse af kommunen, som vil give anvisning på, i hvilket omfang de enkelte matrikler må fjerne bredbevoksningen. Der er uofficielle planer om at lade en bagatelgrænse på 1 m. være administrativ praksis i vurderingen af klager over selvbestaltet fjernelse af bredbevoksningen.

Bredbevoksningen er beskyttet af lov om naturbeskyttelse paragraf 3 og må altså ikke uden videre fjernes af ejerne af parceller rundt om mosen,

Fra de fremmødte blev der foreslået følgende fællesarrangementer i fremtiden:

Havefest med gennemgang af mosens urter til brug for en fællesspisning

  • Tour de Have
  • Akvarelmaling en søndag efter sommerferien
  • Natur/fuglevandring
  • Fisketur
  • Svømning i mosen

Bestyrelsen noterede sig forslagene og vender tilbage med mulige datoer.

Ad 3) aflæggelse af regnskab for 2015

Regnskabet var godkendt af revisor og balancerer med en formue på kr. 19004,69

Ad 4) fastlæggelse af kontingent – kr, 100 blev vedtaget

Ad 5) forslag fra medlemmerne – ingen

Ad 6) valg af bestyrelsesmedlemmer

Fire var på valg og blev alle genvalgt Gregers, Olav E, Birgit, Ilsa + Morten Crone som nyt medlem

Ad 7) valg af formand – Olav L blev genvalgt

Ad 8) evt – ingen forslag

Olav L

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.