Regler og retningslinjer

Midlertidige teltopstillinger:

Omkring Kollelev Mose er der, i den gældende Lokalplan 64 for området, fastlagt en byggelinje. Byggeri mellem søen og byggelinjen kræver dispensation fra Lokalplanen. Byggelinien er sammenfaldende med den reducerede naturbeskyttelseslinje, som blev fastlagt i 1986 i hele kommunen. Inden for den reducerede naturbeskyttelseslinie omkring Kollelev Mose er bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 16 (Søbeskyttelseslinien) og § 17 (Skovbyggelinien) gældende og byggeri indenfor den reducerede naturbeskyttelseslinie kræver også dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Inden for planloven og naturbeskyttelsesloven er administrativ praksis, at det er tilladt at opstille telte/pavilloner til f.eks. private arrangementer, når de opstilles i mindre end ca. 6 uger og der ikke er tale om gentagne opstillinger.

Telte/pavilloner, der sættes op i private haver til brug for f.eks. bryllupper og andre private begivenheder, vil normalt ikke falde ind under byggelovens anvendelsesområde, når de opstilles i mindre end ca. 6 uger (administrativ retspraksis).

Kommunen har som tilsynsmyndighed og dispenserende myndighed ingen særlige regler for opstilling af telte/pavilloner, men administrerer efter ovennævnte lovgivning.

Tekniske forskrifter for forsamlingstelte mv. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6458). Bemærk at reglerne kun finder anvendelse for midlertidige teltopstillinger (mindre end 6 uger), og at byggeloven i princippet altid kan anvendes.

Brandvæsenet har lavet en vejledning til reglerne, som kan ses på brandvæsenets hjemmeside: http://www.brandlyngby.dk/downloads/web_forsamlingstelte-201305.pdf

 

Afbrænding på egen grund:

I henhold til kommunens regulativ for husholdningsaffald § 23, er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald på private ejendomme, men mindre bål på dertil indrettede bålpladser er tilladt (under hensyntagen til brandreglerne):

Under overholdelse af brandsikkerhedsmæssige forskrifter er det dog tilladt:

  • at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften
  • at brænde rent, tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede, mindre bålpladser, som ikke har karakter af affaldsforbrænding

Bål må ikke være til gene for omgivelserne.

De sikkerhedsmæssige forhold, herunder afstandskrav, skal være overholdt. jf. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152362). Beredskabslovgivningen håndterer kun sikkerhedsbestemmelserne.

Brandvæsenet har lavet en vejledning til reglerne, som kan ses på brandvæsenets hjemmeside:http://www.brandlyngby.dk/downloads/web_afbraending_20130709.pdf