Referat fra bestyrelsesmøde 04.06.18

Referat, bestyrelsesmøde, Kollelev Mosepark 4. juni 2018

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsesmøde 04.06.18

Facebook og foreningen

Så er Grundejerforningen ved Kollelev Mosepark kommet på Facebook – som lukket gruppe.

Sådan kommer du på:
1) du logger dig på din facebook
2) i søg (øv. T.v.) skriver du: Grundejerforeningen Kollelev Mosepark
3) i øv. linie trykker du på feltet “grupper”
På et tidspunkt, når du er godkendt, vil du få en bekræftelse.

Vi glæder os til denne – hurtige – måde at kommunikere på med hinanden om stort og småt.
Velkommen på Facebook!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Facebook og foreningen

Referat fra bestyrelsesmøde 18.04.18

Referat fra bestyrelsesmøde 18.04.18

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsesmøde 18.04.18

Indlæg fra LTK på generalforsamlingen 2018

Vandets veje og tilstand, Kollelev Mose, marts 2018, LTK

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indlæg fra LTK på generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamling marts 2018

Der har nu været afholdt generalforsamling.

Læs referat af generalforsamlingen her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamlingen 2017

Årets tema: Indlæg fra Jeppe Tønsberg med historier fra Kollelev Mose og bebyggelserne i nærområdet omkring mosen.

Der inviteres til generalforsamlingen for medlemmerne af

”Grundejerforeningen ved Kollelev Mosepark”
Mandag d.27. marts kl. 19.30
Sted: Virum Kirkes krypt.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandensskabets beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab for 2016
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2017
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Olav Lilleør & Dorte Stadil er på valg.
 7. Valg af formand
 8. Eventuelt

Medlemskab koster kr. 100,00
som kan betales til foreningens konto 1551 –  9809 929, husk at skrive afsender = Vejnavn og Nr.

Husk at betale og eventuelt blive et nyt medlem af vor grundejerforening før generalforsamlingen den 27.marts.

Ps. Opkrævning er udsendt pr mail, til alle de vi har mail på.

Med venlig hilsen,

Olav Lilleør (formand) Holmevej 36, 2830 Virum.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Lysfest torsdag d. 1. december kl. 17:00

Grundejerforeningen ved Kollelev Mosepark inviterer til Lysfest

For alle ved mosen, der har lyst til at byde julemåneden velkommen, opfordrer vi for 11. år i træk til at tænde lys langs søbredden ved Kollelev Mose.

Torsdag den 1. december kl. 17.00

Gå derefter over på halvøen og mød dine naboer og genboer.
Der vil være lidt mundgodt, mens vi nyder synet af den flot oplyste søbred.

Se invitationen her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sommerarrangmenter omkring mosen

Sommerarrangementer

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Bestyrelsens beretning om mosens tilstand ved generalforsamling 5. april 2016

 • Vor partnerskabsaftale med LTK om naturpleje i Kollelev Mose, blev indgået juni 2011 med en løbetid på 2 år. Ved kontakt til kommunen er det nu afklaret, at aftalen forlænges årligt, så længe ingen af partnerne opsiger den. Så indtil videre løber partnerskabsaftalen efter gensidig accept og omfatter følgende elementer:
  • Grundejerforeningen fjerner høj skyggende vækst af hindbær og brændenælder o.l. i de åbne arealer
  • Grundejerforeningen fjerner en invasiv kornelart, der stammer fra haverne og skygger den naturlige vegetation bort i de sumpede områder.
  • Kommunen fjerner bunkerne af hø og grene, når arbejdet meldes færdig.
  • Kommunen holder stier og fortager træplejen, inklusive fældning og oprydning efter storme
 • Naturpleje gennemført i Moseparken det seneste år
  • De lysåbne stykker i den østlige del af halvøen:
   • Brændenælder og skræpper, der skygger for andre planters udvikling er slået 11. maj 2015, for at skabe gode forhold for, at andre blomstrende planter kan udvikle sig.
   • Høslæt er gennemført den 9. september 2015 på udvalgte områder:
    • Arealet mod Den hvide Bro med mange snerler
    • Hindbærbevoksningen op mod skoven.
   • Flere års gentagende le-arbejde har reduceret mængden af både brændenælder og hindbær. Andre arter med mere iøjnefaldende blomstring, f.eks. Vild kørvel, optræder nu hyppigere. Snerlerne er vanskelige at få bugt med.
  • Arealerne i ellesumpen:
   • Der udestår at finde og fjerne nyvækst af kornel i de fugtige områder. Arbejdet skal gennemføres nu i foråret 2016, mens artens røde grene er lette at genkende. Behovet for indsats er moderat, da resultatet af flere års arbejde har reduceret kornellerne kraftigt. Indsatsen er dog nødvendig nu og i årene frem over, da arten skyder fra det tilbageblevne rodnet i det fugtige dynd.
 • Mosens generelle tilstand
  • I Moseparken:
   • Flere storme og tung sne har væltet og skadet mange store, gamle træer i Moseparken det seneste år. Det er især gået ud over de velvoksne birketræer, som kun har en relativ kort levealder i forhold til mange andre træarter. Birk har stor evne til at forny sig ved selvsåning, så nye træer vil hurtigt vokse op og forynge træbestanden. Kommunen har skåret de farlige træer ned og fjernet en del, men også efterladt mange væltede træer og grene, hvor det ikke generer færdslen. De væltede træer og grenbunker bliver kærkomne levesteder og skjul for Moseparkens dyreliv.

De lysåbne arealer og de sumpede områder, hvor grundejerforeningen gennemfører plejeindsats, er nu i en god tilstand med øget antal naturlige arter. For at fastholde det opnåede resultat, skal plejeindsatsen fortsat gennemføres i årene frem over.

 • Langs bredderne:
  • Bredvegetationens kraftige udvikling er nogle steder en udfordring for den rekreative anvendelse af mosen, dels med reduceret udsigt, dels med vanskelig sejlads til følge. For fugle og dyr er det derimod en meget positiv udvikling, da det giver levesteder, beskyttelse og ynglepladser for såvel fugle, frøer og fisk.
  • Da mosen er beskyttet § 3-natur, må der ikke gøres indgreb, uden at der er opnået dispensation hos kommunen. Vi er i fortsat dialog med kommunen om anvisning til grundejerne ved mosens bred om, hvilke regler der gælder og hvordan man søger dispensation til at lave begrænsede åbninger i vegetationen fra parcellerne.
 • I og på vandet:
  • Mosens vandkvalitet bedømmes fortsat at være i god stand. Sigtedybden er generelt stor i alle bassiner, dog varierende i løbet af året af naturlige årsager
  • I sommeren 2015 klippede kommunen åkander i bassinet mod Mosebakken, for at give mere lys til undervandsplanter, der ilter vandet. Det har samtidig medført, at sejladsen i den del af mosen er blevet meget nemmere. I løbet af sommeren 2016 vil det vise sig, om det har haft effekt på mængden af nye blade. Muligvis bør skæringen gentages årligt flere gange i vækstsæsonen for at give det ønskede resultat.
 • Dialog med LTK om fjernelse af en del bredvegetation ud for bænkene på kommunens arealer på Parkvej og Brovænget:
  • Kommunen har søgt og fået dispensation til at fjerne dele af bredvegetationen foran bænkene på kommunens arealer på Parkvej og Brovænget.
   • Ved Brovænget er vegetationen beskåret i forbindelse med åkandeskæringen i 2015 og dermed ikke noget stort problem i skrivende stund.
   • Ved Parkvej er bredvegetationen sammenvokset til et tæt, sammenhængende flydende tæppe, der er vanskeligt at fjerne. Der arbejdes på forskellige maskinelle og manuelle løsninger og grundejerforeningen orienteres løbende om mulighederne for en løsning.
 • Oprensning af kanalen mellem bassin 1 og bassin 2:
  • Grundejerforeningen har rettet henvendelse til Kommunen med anmodning om at få oprenset kanalen, så den også bliver sejlbar også i tørre somre.
  • For at imødegå problemer med finansiering vil grundejerforeningen søge økonomisk støtte hos relevante fonde og dermed forsøge at gøre det udgiftsneutralt for kommunen.
  • Vi afventer på nuværende tidspunkt kommunens tilbagemelding om, om der er basis for at søsætte projektet.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat af generalforsamlingen 5. april 2016

Årets tema var “Om at sikre vore huse mod indbrud”

En repræsentant fra Nordsjællands Politi fortalte levende og inspireret om de tiltag, som borgerne kan gøre for at hindre indbrud, bl.a. ved hjælp af nabohjælpsordninger, skiltning af dna-mærkning af værdigenstande, gøre flugtmuligheder vanskelige og meget andet.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

Ad 1) valg af dirigent – Morten Crone blev valgt

Ad 2) Formandsskabets beretning – se nedenfor om mosens tilstand.

Derudover fremlagde bestyrelsen sine overvejelser vedr. nyt logo. Generalforsamlingen efterlyste et mere skitseagtigt logo, ligesom et navneskifte blev foreslået, for at tydeliggøre forskellen på os og de to andre grundejerforeninger i området. Generalforsamlingen blev af Peter Sølver orienteret om status for foreningens partnerskabaftale med kommunen om renovering af Den hvide Bro.

Kanalen er farbar i øjeblikket og det vurderes af miljøbiolog Aabling, at bundslam ikke er forurenet, således, at det ikke behøver at blive kørt i deponi, såfremt kommunen giver tilladelse til grave kanalen dybere. Der er problemer med fjernelse af åkander ud for kommunalt ejede grund på

Parkvej – se den vedhæftede redegørelse om Mosens tilstand.

M.h.t. friholdelse af udsyn til vandspejlet og sivbevoksning langs søbredderne er en pjece under udarbejdelse af kommunen, som vil give anvisning på, i hvilket omfang de enkelte matrikler må fjerne bredbevoksningen. Der er uofficielle planer om at lade en bagatelgrænse på 1 m. være administrativ praksis i vurderingen af klager over selvbestaltet fjernelse af bredbevoksningen.

Bredbevoksningen er beskyttet af lov om naturbeskyttelse paragraf 3 og må altså ikke uden videre fjernes af ejerne af parceller rundt om mosen,

Fra de fremmødte blev der foreslået følgende fællesarrangementer i fremtiden:

Havefest med gennemgang af mosens urter til brug for en fællesspisning

 • Tour de Have
 • Akvarelmaling en søndag efter sommerferien
 • Natur/fuglevandring
 • Fisketur
 • Svømning i mosen

Bestyrelsen noterede sig forslagene og vender tilbage med mulige datoer.

Ad 3) aflæggelse af regnskab for 2015

Regnskabet var godkendt af revisor og balancerer med en formue på kr. 19004,69

Ad 4) fastlæggelse af kontingent – kr, 100 blev vedtaget

Ad 5) forslag fra medlemmerne – ingen

Ad 6) valg af bestyrelsesmedlemmer

Fire var på valg og blev alle genvalgt Gregers, Olav E, Birgit, Ilsa + Morten Crone som nyt medlem

Ad 7) valg af formand – Olav L blev genvalgt

Ad 8) evt – ingen forslag

Olav L

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar