Referat af generalforsamling 2015

Mødet blev afholdt d. 23. marts kl. 19.30 i Virum kirkes krypt med følgende dagsorden:

1) valg af dirigent
– Henning Hansen blev valgt

2) formandskabets beretning om det forløbne år
– formanden gjorde rede for to afholdte medlemsarrangementer, nemlig lysfest d. 1. dec. og grillaften med fællessang. Derudover fortalte formanden om foreningens henvendelse til Skat med anmodning om nedsættelse af ejendomsvurderingen af det areal, der ligger mellem byggelinie og søbredden, og som involverer ca. 57 parceller.

Skrivelsen blev fremsendt d. 12.01.15 med påtegning og anbefaling fra borgmester Sofie Osmani. Svarskrivelse fra Skat d. 30.01.15 med oplysning om, at foreningens skrivelse vil indgå i næste vurdering af ejendommene rundt om mosen.

Næstformanden redegjorde for foreningens partnerskabsaftale med kommunen og kunne oplyse, at kommunen som noget nyt er parat til at godkende en regulering af søbredden og nu inviterer til dialog om retningslinjer, der kan føre til dispensation fra miljølovgivningen på området.
Det drejer sig om at skabe en udsigtskile til vandspejlet.

Læs mere om dette emne på hjemmesiden:www.kollelevmose.dk

Der var ingen indsigelser til beretningerne.

3) aflæggelse af regnskab for 2014
– kassereren gennemgik det foreliggende regnskab, som i underskrevet stand var blevet rundsendt til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen.

Regnskabet blev godkendt.

4) Fastlæggelse af kontingent for 2016
– uændret

5) forslag fra medlemmerne
– ingen

6) valg af bestyrelsesmedlemmer
– Henning Sørensen og Peter Sølver blev genvalgt

7) valg af formand
– Olav Lilleør blev genvalgt

8) eventuelt
– kanalen mellem lille og store bassin er vandlidende især i tørketider.

Gregers Lystager oplyste, at de to bassiner har samme matrikelnr. 8u og bør derfor ses under eet. Derfor vil det også være naturligt, at anmode kommunen om, at grave kanalen op og gøre den farbar for sejlads.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at gå i dialog med kommunen om opgravning og etablering af flethegn langs siderne. Generalforsamlingen gav ligeledes accept til, at bestyrelsen indgår i dialog med de øvrige grundejerforeninger om evt. at tilbyde kommunen et samlet økonomisk bidrag til opgravning og fjernelse af kanalens bundslam.

Referent
Olav Lilleør

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.